Polityka Prywatności

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą nową Politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz.U.2018.1954 r. poz. 1907).

1.    Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1.     Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych  zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie https://sklep.renenergy.pl/  (zwanych dalej: „Serwisem”). Została stworzona i przyjęta przez Blockchain Poland Sp. z o.o. 1 Sp.k.  z siedzibą w Warszawie (02-436) przy ulicy Magnacka 7/50, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000716993, NIP: 522-311-26-61, REGON: 369398985, telefon kontaktowy: +48 22 299 31 31 , adres poczty elektronicznej: biuro@renenergy.pl , który to podmiot pełni rolę administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów RODO (dalej: Administrator).

1.2.     Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług, sprzedaży, dostawy, kontaktowym.

1.2.1.  zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną lub/i poza lokalem przedsiębiorstwa, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.2.2.  realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.2.3.  rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.2.4.  realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.2.5.  statystycznym, badawczym;

1.2.6.  informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

1.2.7.  Przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie opcji: „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”, wyrażam zgodę na warunki zawarte w tej opcji. Dane osobowe Użytkownika będą wówczas przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o sklepie/ produktach/ promocjach/ dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o produktach na stronie sklep.renenergy.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.

1.3.     Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2.    Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez minimalny niezbędny czas jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem a które to osoby zobligowane są do zachowania poufności tych danych dla dobra użytkowników.

2.1.     Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.

2.1.1.  W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu, dane dotyczące rachunku za energie elektryczną, informacje na temat miejsca montażu. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia tj. przewoźnika, spedytora/monterów instalacji. Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.

2.1.2.  W celu złożenia zamówienia Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez kliknięcie z menu przycisku „konto” a następnie wypełnienia formularza rejestracji. Wówczas dane podane podczas rejestracji konta użytkownika tj.: nazwa użytkownika, adres mailowy, hasło (przechowywane w formie zaszyfrowanej) zostają przypisane do konta użytkownika celem umożliwienia uwierzytelnienia użytkownika. Przy czym nazwa użytkownika w żadnym razie nie musi zawierać imienia lub nazwiska Użytkownika. Wówczas podane przez Użytkownika dane zostaną zachowane przez Serwis i po zalogowaniu ich podanie nie będzie potrzebne przy składaniu kolejnego zamówienia.  Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.3.  Serwis umożliwia kontakt z właściwymi działami Serwisu za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz swój adres mailowy. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.

2.1.4.  Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny tutaj: https://sklep.renenergy.pl/kontakt/ / napisać na adres mailowy: biuro@renenergy.pl / wysłać list polecony na adres: al.Niepodległości 124/21, 02-577Warszawa

2.1.5.  Dane osobowe gromadzone na potrzeby konta klienta, Użytkownik może w każdym czasie, samodzielnie i swobodnie edytować je i usuwać. Usunięcie lub edycja danych następuje poprzez kliknięcie opcji „Konto”, a następnie wybór dostępnej tam opcji „edytuj dane”

2.1.6.  Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny tutaj https://sklep.renenergy.pl/kontakt/ / napisać na adres e-mail: biuro@renenergy.pl / wysłać list polecony na adres:  al.Niepodległości 124/21, 02-577Warszawa. Użytkownik zostanie poproszony przed usunięciem konta o weryfikację poprzez podanie loginu/nazwy użytkownika i hasła do konta.

3.    Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

3.1.     Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.5.

3.2.     Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.3.     Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookie na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

– niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;

– każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;

– usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy biuro@renenergy.pl  wszelkie pytania i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

3.4.     Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics lub podstawowego programu automatycznie przez pliki cookies mogą być użyte wyłącznie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

4.    Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz.U.2018.1954, poz. 1907)., a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (t.j. Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).

Serwis wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu SSL.

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków małe i duże litery oraz cyfry.

Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

5.    Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz podczas logowania / w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

6.    Kontakt z przedsiębiorcą lub administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: biuro@renenergy.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy https://sklep.renenergy.pl/kontakt/ . Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektroniczne